Specifieke lerarenopleiding in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Praktijkbegeleiders specifieke lerarenopleiding in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Rozier 44, lokaal 100.097 (route)

Vakdidactiek: wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Aanwezigheid in de lessen is verplicht.

Doelstellingen

Vakdidactische voorbereiding op de lespraktijk.

Inhoud

De cursus vakdidactiek voor de afstudeerrichtingen wijsbegeerte (W) en moraalwetenschappen (M) omvat o.m.:

Voor het gedeelte theorie:

 • historiek en organisatie van het vak niet-confessionele zedenleer (M)
 • de bijzondere problematiek van het levensbeschouwelijke en wereldbeschouwelijke onderwijs, bijzondere deontologie van de leraar niet-confessionele zedenleer (M)
 • bespreking van de leerplannen niet-confessionele zedenleer en van raakpunten met andere leerplannen met het oog op de realisering van vakoverschrijdende eindtermen (M)
 • filosoferen met kinderen (W)
 • bespreking van de leerplannen filosofie en cultuurwetenschappen en van raakpunten met andere leerplannen met het oog op de realisering van vakoverschrijdende eindtermen (W)
 • wijsgerige lesconcepten (dialoog, lectio, disputatio, enz.) en hun geschiedenis, wijsgerige achtergronden van die lesconcepten (W)
 • presentatie en bespreking van handboeken moraaldidactiek, filosofie en cultuurwetenschappen, documentatie, vaktijdschriften
 • de belangstelling en de belevingswereld van de jongeren m.b.t. het vakgebied en de rol van de actualiteit hierin
 • het realiseren van een gunstige leeromgeving en conflictbeheersing in de klas
 • het gebruik van didactische werkvormen
 • werken met morele dilemma’s
 • interculturaliteit toegepast op het vakgebied
 • de administratie van de leerkracht
 • de werking van klassenraden en deliberaties

Voor het gedeelte oefeningen:

 • maken van lesvoorbereidingen, met bijzondere aandacht voor de formulering van lesdoelen en de fasering toegepast op leerinhouden uit de praktische ethiek en de cultuurwetenschappen
 • ontwikkelen van syllabi en leermaterialen
 • de implementatie van ICT in de ontwikkeling van leermaterialen en werkvormen
 • het opstellen van een jaarplan
 • opstellen en hanteren van evaluatie-instrumenten in functie van procesdoelen uit de leerplannen niet-confessionele zedenleer (M)
 • opstellen en hanteren van productevaluatie-instrumenten in functie van de leerplandoelen voor filosofie en cultuurwetenschappen (M)
 • opstellen van een remediëringsplan voor een specifieke groep leerlingen die de leerplandoelen niet bereikt

Studiemateriaal

F. Oser, W. Althof, Moralische Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich. Stuttgart, Klett-Cotta, 1992; H. Schmidt, Didaktik des Ethikunterrichts (2vol.). Berlin, Kohlhammer, 1983 en 1984.

A. Margaret Sharp, M. Lipman, Philosophy for the Classroom. Philadelphia, Temple University Press, 1991; W.D. Rehfuss, Didaktik der Philosophie. Grundlage und Praxis. Düsseldorf, Schwann, 1980; A. Naess, Elementaire argumentatieleer. Ambo, Baarn, 1978; P. Bourdieu, L'ontologie politique de Martin Heidegger. Paris, Minuit, 1988.

Vakdidactiek: vakdidactische uitdieping wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Aanwezigheid in de lessen is verplicht.

Doelstellingen

Vakdidactische voorbereiding op de lespraktijk.

Inhoud

In het theoretisch gedeelte worden volgende onderwerpen behandeld:

 • activerende en taakgerichte werkvormen in secundair en/of hoger onderwijs, diverse evaluatie- en toetsvormen binnen het vakgebied (inbegrepen de nieuwe assessmentvormen zoals portfolio, zelf- en peerevaluatie, enz.)
 • ontwikkeling van syllabi en leermaterialen (met bijzondere aandacht voor Web 1.0 en 2.0 applicaties)
 • basisprincipes van FMKJ
 • modellen en schema’s voor geweldloze conflicthantering
 • actuele maatschappelijke thema’s

 In het gedeelte oefeningen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • reflectievaardigheden en zelfevaluatie
 • basisvaardigheden realiseren van leeromgeving (instructie geven, vragen stellen, groepswerk leiden, individualiseren en differentiëren, klasmanagement, enz.)
 • vaardigheden m.b.t. opmaak toetsen, bijsturing en remediëring
 • vaardigheden m.b.t. het maken van Web 1.0 en 2.0 applicaties
 • methodieken FMK

Onderwijsvorm

Seminaries.

Studiemateriaal

Geselecteerde teksten.

Stage wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Doelstellingen

Verwerven van praktijkervaring lesgeven.

Inhoud

De stage bestaat uit 25 uren observeren, een equivalent van 60u zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijs-leeractiviteiten (het lesgeven zelf), gedurende 30u deelname aan minstens 8 verschillende mesoactiviteiten (waarbij minstens 2 functionele gehelen van de basiscompetenties voor leraren aan bod komen).

Studenten lopen stage in onderwijsniveaus waar ze onderwijsbevoegdheid hebben.

Onderwijsvorm

Oefenmomenten met supervisie door mentor en praktijkassistenten.